ThaiEnglish (UK)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :

1.อาจารย์ทนายความวสันต์ ฝีมือช่าง ( สำนักงานทนายวสันต์ และการบัญชี )
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ขันนาโพธิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ ๒ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

1. ว่าที่ร้อยเอก ธีรภัทร์ ทัพจันทร์

 • ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต ( บริหารงานยุติธรรม ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศึกษาปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( นิติวิทยาศาสตร์ ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • ศึกษาเนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรและภาษีอากรระหว่างประเทศ   สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  ( กศป.รุ่นที่ ๙ )

2. นางสาวสุรีรัช ดวงสว่าง

 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์ รุ่นที่ ๑๙

3.นายมรุต แก้วกระจาย

 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

4.นางสาวยุพิณร์ เพ็ชรสุขุม

 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

5.นายอนุศักดิ์ พิทักษา

 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

6.นายกัมปนาท กมลรัตน์

 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7.นายบัญชา ทองเป้

 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง