ThaiEnglish (UK)

1. กรณีบุตรกับบิดา/มารดา หรือบิดา / มารดากับบุตร

 • 1.1 ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่าของบิดามารดา ( กรณีสูญหายใช้สำเนาทะเบียนการสมรสหรือสำเนาทะเบียนการหย่าที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง )
 • 1.2 สูติบัตรของบุตร ( กรณีสูญหายใช้สำเนาทะเบียนคนเกิดที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแทนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา ( กรณีไม่มีเลขประจำตัวประชาให้ติดต่อสำนักงานเขตตามสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อระบุ ) หรือทะเบียนการรับรองบุตรหรือทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
 • 1.3 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้องและผู้ตาย
 • 1.4 มรณบัตรของผู้ตาย (กรณีสูญหายใช้สำเนาทะเบียคนตายที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือแบบรับรองรายการทะเบียนคนตายแทน )
 • 1.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย ( กรณีสูญหายใช้แบบรับรองรายการ ทะเบียนราษฎรแทน )
 • 1.6 หลักฐานเกี่ยวกับมรดกของผู้ตาย เช่นโฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เงินฝาก ฯลฯ ( กรณีที่ดินหรือห้องชุดจดทะเบียนจำนองไว้ ใช้สำเนาโฉนดที่ดินหรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแทน )
 • 1.7 บัญชีทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ( ระบุให้ชัดเจน )
 • 1.8 หนังสือให้ความยินยอมของทายาทผู้มิสิทธิรับมรดก พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยทายาทดังกล่าว ( กรณีทายาทเป็นผู้เยาว์ใช้สูติบัตร )
 • 1.9 มรณบัตรของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกที่ถึงแก่ความตายก่อนผู้ตาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ฯลฯ ( กรณีสูญหายใช้หนังสือรับรองการตาย หรือสำเนามรณบัตรที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแทน
 • 1.10 หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้ร้องหรือผู้ตายหรือทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก

2 กรณี คู่สมรส

 • 2.1 ใบสำคัญการสมรสของผู้ตาย
 • 2.2 เอกสารตามข้อ 1.3 ถึง 1.10

3. กรณี พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

 • 3.1 สูติบัตรของผู้ร้องและผู้ตาย ( กรณีสูญหายใช้สำเนาทะเบียนคนเกิดที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องแทน
 • 3.2 สำเนาทะเบียนของผู้ร้องและผู้ตายที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดา ( กรณีไม่มีเลขประจำตัวประชาชนให้ติดต่อสำนักงานเขตตามสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อระบุ )
 • 3.3 เอกสารตามข้อ 1.3 ถึง 1.10

4. กรณี ผู้รับพินัยกรรม

 • 4.1 พินัยกรรม
 • 4.2 เอกสารตามข้อ 1.3 ถึง 1.10

5. กรณี บุตรนอกกฎหมายหมายของบิดา

 • 5.1 สูติบัตรของบุตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดา ( กรณีไม่มีเลขประจำตัวประชาชนให้ติดต่อสำนักงานเขตตามสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อระบุ )
 • 5.2 เอกสารตามข้อ 1.3 ถึง 1.10

ทีมนักกฎหมาย

บทความกฎหมาย

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

07822709
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
199
162
764
7818977
2126
40480
7822709

Your IP: 18.212.120.195
Server Time: 2021-12-08 20:52:55

 

มรรยาททนายความต่อตัวความที่พึงปฎิบัติ ตามข้อบังคับมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 ได้แก่

- กระทำการใดอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันในกรณีอันหามูลมิได้
- ใช้อุบายอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้ เพื่อจูงใจให้ผู้ใดมอบคดีให้ว่าต่าง หรือแก้ต่าง
- หลอกลวงให้เขาหลงว่าคดีนั้นจะชนะ เมื่อตนรู้สึกแก่ใจว่าจะแพ้
- อวดอ้างว่าตนมีความรู้ยิ่งกว่าทนายความคนอื่น
- อวดอ้างว่าเกี่ยวเป็นสมัครพรรคพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้ใดอันกระทำให้เขาหลงว่าตนสามารถจะทำให้เขาได้รับผลเป็นพิเศษนอกจากทางว่าความ หรือหลอกลวงว่าจะชักนำจูงใจให้ผู้นั้นช่วยเหลือคดีในทางใด ๆ ได้ หรือแอบอ้างขู่ว่าถ้าไม่ให้ตนว่าคดีนั้นจะหาหนทางให้ผู้นั้นกระทำให้คดีของเขาเป็นแพ้
- เปิดเผยความลับของลูกความที่ได้รู้ในหน้าที่ของทนายความ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกความนั้นแล้ว หรือโดยอำนาจศาล
- กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้ อันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความ
- จงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี
- จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตน หรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ลูกความทราบ
- ได้รับปรึกษาหารือ หรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายหนึ่งแล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มานั้นช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน
- ได้รับเป็นทนายความแล้ว ภายหลังใช้อุบายด้วยประการใด ๆ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เพื่อจะให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลงสัญญาให้
- กระทำการใดอันเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ หรือครอบครอง หรือหน่วงเหนี่ยว เงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร