ThaiEnglish (UK)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :

1.อาจารย์ทนายความวสันต์ ฝีมือช่าง ( สำนักงานทนายวสันต์ และการบัญชี )

2.อาจารย์พรรณฉวี สุภัทรพงศ์ ( สำนักงานทนายความพรรณฉวี สุภัทรพงศ์ )

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ขันนาโพธิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
******************************************************************************************************************

1. ว่าที่ร้อยเอก ธีรภัทร์ ทัพจันทร์

  •  

2. นางสาวสุรีรัช ดวงสว่าง

  •  

3. ดร.โอม  โตอาจ

  •  

4.นางสาวยุพิณร์ เพ็ชรสุขุม

  •  

5.นายกัมปนาท กมลรัตน์

  •  

6.นายบัญชา ทองเป้

  •