ThaiEnglish (UK)

ปัจจุบัน การเดินทางไปมาในกรุงเทพมหานครคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่เคยเจอรถยนต์ติดเลย ปัญหารถติดเป็นปัญหาที่เกิดมาทับถมหลายสิบปีแล้ว ทำให้คนวัยทำงานหลายคน ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใกล้ที่ทำงาน ซึ่งส่วนมากมักจะซื้อที่อยู่อาศัยที่เป็นคอนโด เข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะราคาถูกกว่าซื้อบ้าน แต่ขณะเดียวกันการที่ท่านอาศํยอยู่ในคอนโดท่านก็มีกฏหมาย ข้อบังคับที่ให้ท่านปฏิบัติ โดยคนที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ก็คือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด นั่นเอง ซึ่งผมจะพูดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดว่า เขามีอำนาจหน้าที่อะไรบ้าง

  • 1.จัดการและดูแลทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด เช่น จ้างคนมาทำความสะอาดทรัพย์ส่วนกลาง หรือบูรณะซ่อมแซม จ้างหน่วยรักษาความปลอดภัย
  • 2.ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือตามมติของคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด โดยมติดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อกฏหมายและข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด
  • 3.ในกรณีจำเป็นและรีบด่วน มีอำนาจจัดการในกิจการเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลางได้ โดยไม่ต้องรอมติของที่ประชุมเจ้างของรวม เช่น กรณีหลังคารั่วหรือท่อนำประปาแตกต้องรีบจัดการซ่อมแซมโดยเร็ว
  • 4.มีอำนาจหน้าที่ทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนนิติบุคค
  • 5.มีอำนาจหน้าที่ตามกฏกระทรวง
  • ฯลฯ