ThaiEnglish (UK)

1. กรณีบุตรกับบิดา/มารดา หรือบิดา / มารดากับบุตร

 • 1.1 ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่าของบิดามารดา ( กรณีสูญหายใช้สำเนาทะเบียนการสมรสหรือสำเนาทะเบียนการหย่าที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง )
 • 1.2 สูติบัตรของบุตร ( กรณีสูญหายใช้สำเนาทะเบียนคนเกิดที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแทนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา ( กรณีไม่มีเลขประจำตัวประชาให้ติดต่อสำนักงานเขตตามสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อระบุ ) หรือทะเบียนการรับรองบุตรหรือทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
 • 1.3 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้องและผู้ตาย
 • 1.4 มรณบัตรของผู้ตาย (กรณีสูญหายใช้สำเนาทะเบียคนตายที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือแบบรับรองรายการทะเบียนคนตายแทน )
 • 1.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย ( กรณีสูญหายใช้แบบรับรองรายการ ทะเบียนราษฎรแทน )
 • 1.6 หลักฐานเกี่ยวกับมรดกของผู้ตาย เช่นโฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เงินฝาก ฯลฯ ( กรณีที่ดินหรือห้องชุดจดทะเบียนจำนองไว้ ใช้สำเนาโฉนดที่ดินหรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแทน )
 • 1.7 บัญชีทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ( ระบุให้ชัดเจน )
 • 1.8 หนังสือให้ความยินยอมของทายาทผู้มิสิทธิรับมรดก พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยทายาทดังกล่าว ( กรณีทายาทเป็นผู้เยาว์ใช้สูติบัตร )
 • 1.9 มรณบัตรของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกที่ถึงแก่ความตายก่อนผู้ตาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ฯลฯ ( กรณีสูญหายใช้หนังสือรับรองการตาย หรือสำเนามรณบัตรที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแทน
 • 1.10 หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้ร้องหรือผู้ตายหรือทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก

2 กรณี คู่สมรส

 • 2.1 ใบสำคัญการสมรสของผู้ตาย
 • 2.2 เอกสารตามข้อ 1.3 ถึง 1.10

3. กรณี พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

 • 3.1 สูติบัตรของผู้ร้องและผู้ตาย ( กรณีสูญหายใช้สำเนาทะเบียนคนเกิดที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องแทน
 • 3.2 สำเนาทะเบียนของผู้ร้องและผู้ตายที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดา ( กรณีไม่มีเลขประจำตัวประชาชนให้ติดต่อสำนักงานเขตตามสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อระบุ )
 • 3.3 เอกสารตามข้อ 1.3 ถึง 1.10

4. กรณี ผู้รับพินัยกรรม

 • 4.1 พินัยกรรม
 • 4.2 เอกสารตามข้อ 1.3 ถึง 1.10

5. กรณี บุตรนอกกฎหมายหมายของบิดา

 • 5.1 สูติบัตรของบุตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดา ( กรณีไม่มีเลขประจำตัวประชาชนให้ติดต่อสำนักงานเขตตามสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อระบุ )
 • 5.2 เอกสารตามข้อ 1.3 ถึง 1.10