ThaiEnglish (UK)

1. เงินสด เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้อง ได้แก่

 1. บัตรประชาชนของนายประกันและจำเลยพร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. ทะเบียนบ้านของนายประกันและจำเลยพร้อมสำเนา 1 ชุด

2. โฉนดที่ดิน หรือห้องชุด เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องได้แก่

 1. บัตรประชาชนของนายประกันและจำเลยพร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. ทะเบียนบ้านของนายประกันและจำเลยพร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน ไม่เกิน 1 เดือน
 4. แผนที่ตั้งของโฉนดที่ดิน
 5. รูปถ่ายที่ตั้งของที่ดิน

กรณีที่นายประกันมีคู่สมรสต้องมีหนังสือยินยอมของคู่สมรส พร้อมแนบสำเนาทะเบียนสมรส สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส
ใบสำคัญการหย่าหรือสำเนามรณบัตร ( กรณีหย่าร้างหรือคู่สมรสเสียชีวิต )
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ( หากมี )
หนังสือมอบอำนาจที่พนักงานฝ่ายปกครองรับรองในกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์ไม่สามารถยื่นประกันด้วยตนเอง

3. ตำแหน่งหรือบุคคลเป็นหลักประกัน เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้อง ได้แก่

 1. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดออกให้ ไม่เกิน 15 วันพร้อมสลิปเงินเดือนเดือนสุดท้าย
 2. บัญชีเครือญาติ
 3. ทำสัญญาประกันในวงเงิน 10 เท่าของเงินเดือน
 4. บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือใบขับขี่ พร้อมทะเบียนบ้านของนายประกันและจำเลย พร้อมสำเนา 1 ชุด
 5. กรณีที่นายประกันมีคู่สมรสต้องมีหนังสือยินยอมของคู่สมรส พร้อมแนบสำเนาทะเบียนสมรส สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส
 6. ใบสำคัญการหย่าหรือสำเนามรณบัตร ( กรณีหย่าร้างหรือคู่สมรสเสียชีวิต )
 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ( หากมี )

4. สมุดบัญชีเงินฝากประจำ สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล เอกสารทีใช้ประกอบคือ

 1. สมุดบัญชีเงินฝากประจำ สลากออมสิน ฉบับจริง พร้อมหนังสือรับรองจากธนาคารออกให้ภายในวันที่ยื่นคำร้อง
 2. บัตรประชาชนของนายประกันและจำเลยพร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. ทะเบียนบ้านของนายประกันและจำเลยพร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. กรณีที่นายประกันมีคู่สมรสต้องมีหนังสือยินยอมของคู่สมรส พร้อมแนบสำเนาทะเบียนสมรส สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส
 5. ใบสำคัญการหย่าหรือสำเนามรณบัตร ( กรณีหย่าร้างหรือคู่สมรสเสียชีวิต )
 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (หากมี )