ThaiEnglish (UK)

ให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมาย

 1. รับเป็นทนายความว่าต่าง แก้ต่าง คดีประเภทต่างๆ
 2. รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบุคคลหรือนิติบุคคล
 3. รับทำสัญญา ตรวจสอบแก้ไขเอกเทศสัญญาประเภทต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
 4. รับทำคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก หรือถอนผู้จัดการมรดก ขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน ร้องขอแบ่งทรัพย์มรดก
 5. คดีฟ้องหย่า เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ขออำนาจปกครองบุตร ขอเรียกค่าทดแทนจากหญิงหรือชายชู้
 6. ร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ กรณีขายทรัพย์สินที่มีชื่อของผู้เยาว์ ฟ้องขอให้บิดารับรองว่าเป็นบุตร
 7. รับดำเนินการเรื่องขอรับบุตรบุญธรรม เลิกรับบุตรบุญธรรม
 8. คดีกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน บังคับจำนอง
 9. คดีเช็คเด้ง ทั้งแพ่งและอาญา
 10. คดีผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ ,สินค้าไม่ปลอดภัย หรือไม่ได้มาตรฐาน
 11. คดีผิดสัญญาแชร์ ทั้งนายวงแชร์หรือลูกวงแชร์ที่ถูกเบี้ยวเงินจากการเล่นแชร์
 12. คดีผิดสัญญาก่อสร้าง ทั้งผู้รับเหมา และผู้ว่าจ้าง
 13. คดีปกครอง ฟ้องหน่วยร้องหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งออกคำสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ต่อผู้ออกคำสั่ง หรือต่อหน่วยงานทางปกครองผู้ออกคำสั่ง การฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง ฯลฯ
 14. ผิดสัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ โดยเฉพาะรถยนต์ การสู้คดีเมื่อถูกฟ้องคดีผิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์
 15. ฟ้องขับไล่ รื้อถอน เรียกค่าเสียหาย
 16. คดีเรียกทรัพย์คืน กรรมสิทธิ์ร่วม
 17. คดีที่ดิน สอบรังวัด แบ่งที่ดิน
 18. ขอภารจำยอม ร้องขอทางจำเป็นต่อศาล
 19. ร้องขอครอบครองปรปักษ์
 20. ฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม เพิกถอนกลฉ้อฉล การข่มขู่
 21. ร่างพินัยกรรม จัดทำพินัยกรรม การดำเนินการกำจัดมิให้ทายาทได้รับมรดก การพิจารณาเรื่องการรับมรดกแทนที่ของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก การร้องคัดค้านการตั้งผู้จัดการมรดก
 22. เรื่องการให้โดยเสน่ห์หา เพิกถอนการให้ เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณ
 23. ฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์ โดยเฉพาะสามีภริยาที่ไม่จดทะเบียนสมรส
 24. คดีละเมิด เรียกค่าเสียหายกรณีรถยนต์โดนชน ต้องการฟ้องเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ ค่าเสื่อมราคารถยนต์
 25. คดีล้มละลาย และการขอฟื้นฟูกิจการ การยื่นขอรับชำระหนี้ตามกฎหมาย
 26. ดำเนินคดีแรงงาน ค่าชดเชยการถูกเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
 27. ฟ้องดำเนินคดีอาญา เข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการในคดีอาญา
 28. คดีหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ( ทางอินเตอร์เนต )
 29. คดียักยอกทรัพย์
 30. คดีลักทรัพย์นายจ้าง
 31. คดีทำร้ายร่างกายธรรมดา จนถึงทำร้ายร่างกายสาหัส
 32. คดีทำให้เสียทรัพย์
 33. คดียาเสพติด การครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อเสพ การมีไว้เพื่อจำหน่าย
 34. คดีภาษีอากร การอุทธรณ์ภาษี การวางแผนภาษีอากร
 35. ดำเนินการติดต่อหน่วยงานราชการ ประสานงานกับหน่วยงานราชการในเรื่องต่างๆ
 36. ดำเนินการยื่นเรื่อง ยื่นคำร้อง ยื่นเอกสาร หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานเพื่อขอรับใบอนุญาตกระทำการ ดำเนินกิจการ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆก่อนประกอบธุรกิจ กิจการ
 37. เดินเรื่องประกันตัวผู้ต้องหา ประกันอิสรภาพ ฯลฯ
 38. คดีเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล การรักษาพยาบาล ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับแพทย์กรณีกระทำการรักษาด้วยความประมาทเลินเล่อ รักษาไม่เป็นไปตามหลักวิชาชีพแพทย์ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
 39. รับจดทะเบียน จดตั้ง จดแก้ไขหุ้นส่วนบริษัท จดทะเบียนพาณิชย์ จดตั้งคณะบุคคล จดตั้งมูลนิธิ สมาคม
 40. รับติดตามเร่งรัดหนี้สิน เจรจาเรื่องหนี้สินกับสถาบันการเงินต่างๆ ขอประนอมหนี้ หรือ ไกล่เกลี่ยในศาลกรณีถูกฟ้องดำเนินคดีแล้ว
 41. รับสืบทรัพย์ บังคับดคีตามคำพิพากษา ร้องขอขัดทรัพย์ ร้องขอกันส่วน ดูแลการขายทอดตลาดทรัพย์สิน คัดค้านการขายทรัพย์
 42. เขียน/แก้อุทธรณ์ ฎีกา
 43. รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ ( Notarial Services Attorney )
 44. รับแปลเอกสารต่างประเทศ พร้อมรับรองการแปล
 45. รับทำ/เปลี่ยน Visa non-B non-0 , Work Permit