ThaiEnglish (UK)

บริการด้านรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ โนตารี พับลิค Notary Public

 • 1.ให้คำปรึกษาด้านงานเอกสารโนตารีพับลิค เพื่อทำนิติกรรมและบังคับใช้ได้อีกประเทศหนึ่ง
 • 2. รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ
 • 3. รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค เพื่อศึกษาต่างประเทศ
 • 4. รับแปลเอกสาร เอกสารราชการ รับรองเอกสารคำแปล รับรองเอกสารมหาชน
 • 5. รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง
 • 6. รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

*** Notarial Services Attorney ***

คือบุคคลที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้นๆ หรือรับรองเอกสารเช่นว่านั้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับหรือทำคำรับรองประเภทอื่นๆรวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วย ทั้งนี้โดยส่วนมากแล้วจะนำเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศ หรือสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่สำหรับคนต่างประเทศแล้วคงจะเข้าใจและคุ้นเคยกับบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public เป็นอย่างดีแต่อาจจะไม่ทราบว่าในประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับ Notary Public แล้วหรือไม่? และเป็นใคร? ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเรียกกันว่า Notarial services Attorney จะพบได้ที่สำนักงานกฎหมายทั่วๆไปและทนายความผู้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความอีกหนึ่งใบอนุญาต จึงจะได้ชื่อว่าเป็น Notarial services Attorney ที่มีอำนาจเช่นเดียวกับ Notary Public อย่างแท้จริง ในปัจจุบันนี้ สภาทนายความแห่งประเทศไทย (The Lawyers council Of Thailand) ได้บัญญัติข้อกำหนดว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองและลายมือชื่อและเอกสารขึ้นในปี พ.ศ. 2546 และได้เปิดการอบรมหลักสูตรการรับรองลายมือชื่อและเอกสารให้แก่ทนายความที่ต้องการทำหน้าที่ดังกล่าวและออกใบอนุญาตให้แก่ทนายความที่ผ่านการอมรบในหลักสูตรดังกล่าวแล้วในกรณีที่ท่านต้องการรับรองลายมือชื่อหรือรับรองสำเนาเอกสารหรือรับรองข้อเท็จจริงในกรณี รูปแบบการรับรอง (Notarization) ตามข้อกำหนดของสภาทนายความแห่งประเทศไทย มีหลายรูปแบบ ดังนี้

 1. รับรองลายมือชื่อในเอกสาร
 2. รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
 3. รับรองคำแปลเอกสาร
 4. รับรองข้อเท็จจริง
 5. รับรองสำเนาเอกสาร
 6. รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
 7. จัดทำคำสาบาน
 8. จัดทำบันทึกคำให้การ
 9. ทำคำคัดค้านตราสาร
 10. รับรองตัวบุคคล
 11. ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้น การที่ท่านในฐานะที่ท่านเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศก็ตามที่มีความประสงค์ที่จะทำคำรับรองลายมือชื่อหรือรับรองเอกสารหรือทำคำรับรองอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อนำเอกสารหรือสำเนาเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็ดี จึงควรคำนึงถึงทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและรับรองสำเนาเอกสารเท่านั้น ซึ่งจะทำให้การรับรองลายมือชื่อและการรับรองเอกสารเหล่านั้นถูกต้องสมบูรณ์และท่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้และเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยทนายความที่ทำหน้าที่เป็น Notarial services Attorney แล้วจะเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก
ราคาค่าบริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารหรือคำรับรองอื่นๆดังที่กล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและสมเหตุผล ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาค่ารับรองเอกสารขึ้นอยู่กับความสำคัญของเอกสารที่ให้การรับรองเป็นสำคัญ

ถอดเนื้อหาบางส่วนมาจากบทนำอบรมทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
อาจารย์อนงค์พร ธนชัยอารีย์ กรรมการสำนักงานทะเบียนแบบ
Notary public /Notarial Services Attorney
Notarial Services Attorney,Notary public service Reg.No.4318/2555
If you find The Notary Public in Thailand Please Call us +66 84-11111-56 ( 24 hour time )